Pre zabezpečenie úspešného uhasenia požiaru pri nasadení hasiacich prostriedkov plynného skupenstva je vždy snaha o dodržanie čo najdlhšej doby, počas ktorej ostane vytvorená koncentrácia plynom v miestnosti nezmenená na hodnote, ktorá neumožňuje horenie. Pri plynoch, ako sú FM 200 alebo Novec, je táto doba vyhláškou stanovená na 10 minút. Popri začiatočnej koncentrácii je aj utesnenie hasebného úseku – záplavovej zóny rozhodujúcim kritériom.

Často ale preukazujú hasebné úseky – záplavové zóny nedostatočnú tesnosť pri prestupoch káblov, potrubí cez obvodovú stenu hasebného úseku, pri stykoch jednotlivých stien, pri stavebných otvoroch, ktoré môžu viesť k tomu, že predovšetkým v menších záplavových priestoroch požiadavky na udržanie požadovanej koncentrácie plynu po určitú dobu v miestnosti nemôžu byť dodržané. Skúška utesnenia miestnosti (Door-Fan-Test) preukazuje únikovú oblasť záplavovej plochy a dokáže určiť lacno, opätovne a rýchlo predvídať životnosť hasiva pri širokej škále plynných hasív. Otvory sa dajú lokalizovať. Pomocou ventilátora vo vstupných dverách záplavovej oblasti sa vygeneruje najprv podtlak a neskôr sa tlak zvýši v rozpätí 10 – 50 Pa. Z nameraných teplotných hodnôt, tlakových rozdielov a sile vzduchu z ventilátora v interiéri a exteriéri vyhodnocuje systémový software aktuálny únikový priestor a predpokladanú dobu životnosti pre všetky bežné hasiace plyny v testovanom priestore. Skúška utesnenia priestoru – miestnosti sa dá v mnohých prípadoch považovať za alternatívu skúšobného zatopenia priestoru.