Posúdenie projektu protipožiarnej ochrany stavby
Posudzujeme projekty protipožiarnej ochrany podla platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných STN a medzinárodných noriem. Zohľadňujeme požiadavky poisťovacích noriem v oblasti ochrany majetku pred požiarom, prípadne pred inými živelnými rizikami.