Základom požiarnej prevencie pred vznikom požiaru je elektrická požiarna signalizácia (EPS) a protipožiarne zariadenia (SHZ) na likvidáciu požiaru.

Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
Úlohou EPS je včasné signalizovanie vznikajúceho požiaru. Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je požiarnotechnické zariadenie slúžiace na rozpoznanie príznakov vzniku požiaru, následné akustické a optické varovanie ako aj aktiváciu na požiarnotechnické zariadenia na likvidáciu požiaru - Stabilné hasiace zariadenia (SHZ). EPS disponuje ústredňou, hlásičmi požiaru, zariadeniami na signalizácie požiaru, zariadeniami na prenos požiarnej signalizácie a napájacími zariadeniami.
Stabilné hasiace zariadenia (SHZ)
Úlohou SHZ je automatický hasiaci zásah v prípade požiaru v koordinácii so systémami detekcie požiaru (EPS) a systémami pre riadenie evakuácie. SHZ je požiarnoterchnické zariadenie,ktroré rozdelujeme podľa použitia hasiacej látky.
  • Sprinklerové hasiace zariadenie je samočinné požiarnotechnicke zariadenie, ktoré patrí do skupiny vodných stabilných hasiacich zariadení protipožiarnej ochrany. Pozostáva z vodného tlakového zdroja, potrubných rozvodov, ventilových staníc, poplachového a monitorovacieho zariadenia a rozvádzacieho potrubia so sprinklerovými hlavicami pevne pripevneného ku stavebnej konštrukcii.
  • Je samočinné požiarnotechnické zariadenie, ktoré sa používa na ochranu priestorov, kde sa nemôžu alebo nesmú použiť iné hasiace látky ako sú napríklad voda resp. prášok.
  • Penové požiarnotechnické zariadenia sú vhodné predovšetkým pre také priestory, v ktorých sa realizuje nie iba výroba, preprava, skladovanie, ale i plnenie rýchlozápalných tekutých a plynných produktov.
  • Samočinné požiarnotechnické zariadenie vodnej hmly ako stabilného hasiaceho zariadenia berie vodu ako klasické hasiace médium ale používa odlišný proces od klasických vodných hasiacich zariadení.
  • SAHZ je požiarnotechnické zariadenie pre použite do jedno alebo dvoj rúrových cestných a železničných tuneloch alebo zvonku uzatvorených veľkých objektov.