SAHZ je hasiace technické zariadenie určené na použitie v jedno alebo dvoj rúrových cestných a železničných tuneloch alebo veľkých uzavretých vonkajších objektoch

Stacionárne aktívne hasiace zariadenie pre podzemné dopravné systémy (SAHZ) je názov a aktívne riešenie protipožiarnej bezpečnosti na základe úžitkového vzoru, zapísaného na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky s príslušným medzinárodným patentovým triedením a ochrannou obchodnou známkou TUFEPRO®, ktoré predstavuje formu stabilného hasiaceho zariadenia (ďalej len „SHZ”) určeného na použitie najmä v dopravných podzemných jedno alebo dvojrúrových dopravných tuneloch.
SAHZ poskytuje nad rámec bežných SHZ:
  • Zachovanie funkčnosti a účinnosti ochladzovania okolia požiaru, tlmenia teploty a zabránenie rastu a rozširovaniu sa požiaru pri rýchlosti prúdenia vzduchu 8m/s, a to aj v prípade zlyhania všetkých vetracích systémov v tuneli, ktoré regulujú optimálnu rýchlosť prúdenia vzduchu pri využití hasiaceho media vody pri tlaku 0.5 – 3MPa.
  • Technické riešenie SAHZ využíva viaceré typy hasenia vodou v jednom ucelenom systéme s cieľom zabránenia prechodu požiaru do viacerých požiarnych úsekov a priestorov pri ich súbežnom ochladzovaní napomáha zníženiu tvorby dymu a ochladzovaniu vznikajúcich plynov a tým splnenie prijateľných podmienok pre možnosť evakuácie tunela a zásah integrovaného záchranného systému.
  • Vysokú materiálovú náročnosť na jednotlivé prvky a komponenty systému vzhľadom na špecifické prostredie v dopravných tuneloch.
  • SAHZ spĺňa podmienky technického protokolu TP 099 o Technických podmienkach protipožiarnej bezpečnosti cestných tunelov vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

  • PYROKONTROL Slovakia je licenčný partner SAHZ.