Sprinklerové hasiace zariadenie je samočinné požiarnotechnicke zariadenie , ktoré patrí do skupiny vodných stabilných hasiacich zariadení protipožiarnej ochrany. Pozostáva z vodného tlakového zdroja, potrubných rozvodov, ventilových staníc, poplachového a monitorovacieho zariadenia a rozvádzacieho potrubia so sprinklerovými hlavicami pevne pripevneného ku stavebnej konštrukcii.

Voda v prípade požiaru hasí dané miesto, ochladzuje stavebné konštrukcie a okolitý priestor a pri vyšších teplotách sa voda rýchlo odparuje, vytláča kyslík a vytvára tým inertnú atmosféru, ktorá zamedzuje prístupu vzdušného kyslíku potrebného k horeniu.
  • Mokré systémy sú najčastejšie používaným hasiacim systémom. Pri tomto sytéme hasiaceho zariadenia je celá potrubní sieť naplnená vodou pod stálym tlakom. V prípade požiaru voda ako hasiaci prostriedok bezprostredne k dispozícii v dostatočnom množstve. Mokrý systém sprinklerov je najviac používaný sprinklerový systém so širokou možnosťou využitia na ochranu skladov, kancelárskych priestorov, priemyselných a komerčných objektov a všade tam, kde navrhnutý systém nie je ohrozený mrazom. Mokrý systém zaručuje spoľahlivú prevádzku, dlhú životnosť a mimoriadne jednoduchú údržbu.
  • Suché systémy sa od mokrých líšia tím, že potrubná sieť nie je naplnená vodou, ale tlakom vzduchu. To umožňuje použitie v objektoch ohrozených mrazom, ako sú parkoviská a nevykurované skladové haly.
  • Záplavový (drenčerový) systém je samočinné požiarnotechnické zariadenie, ktoré spolu so sprinklerovými zariadeniami patrí do skupiny vodných stabilných hasiacich zariadení. Na rozdiel od sprinklerového zariadenia je drenčerové zariadenie otvorené a suché. Pozostáva z potrubných rozvodov, sekčných ventilov, vodnej nádrže, čerpadiel a osadených drenčerových otvorených hlavíc. Keďže drenčerové hlavice sú otvorené, pri hasení nie je zaplavované miesto len pod jednotlivými hlavicami tak, ako je to u sprinklerového hasiaceho zariadenia, ale je zaplavovaný celý priestor, ktorý pokrýva drenčerový systém. Používa sa v objektoch a technologických zariadeniach, kde je systém stabilného hasiaceho zariadenia vystavovaný mrazu. Tým, že potrubný rozvod nie je natlakovaný vodou, nedochádza pri nízkych teplotách k riziku roztrhnutia potrubia.